By His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Lecture given in Los Angeles, May 17, 1973

Spiritual merit, not wealth, distinguishes the most honored persons in Vedic society.

Bhagavan api viprarshe
rathena sa-dhananjayah
sa tair vyarochata nripah
kuvera iva guhyakaih